Čo ponúka 3D tlač pre firmy a ich biznis? [vzdelávanie]


V poslednom období zažíva 3D tech­no­ló­gia troj­roz­mer­nej tla­če obrovský boom a jej dôveryhodnosť rastie aj v podnikateľskom sektore. Re­dak­cia webo­vé­ho ma­ga­zí­nu Tech Pre Re­search sa za­me­ra­la na to, ako mô­že byť aditívna výroba uži­toč­ná pre fi­rem­né pros­tre­die a vy­ko­na­la glo­bál­ny pries­kum me­dzi pod­nik­mi na túto té­mu.

 

Z ich reportu je zrejmé, že tech­no­ló­giu 3D tla­če vy­uží­va v rám­ci svoj­ho biz­ni­su len má­lo fi­riem (ho­ci to­to čís­lo nie je vôbec za­ned­ba­teľ­né a ide o 12 %), ale znač­né množ­stvo ju zva­žu­je. Konkrét­ne 19% po­čí­ta s jej na­sa­de­ním do 12 me­sia­cov a ďal­ších 29% ju už zva­žu­je, aj keď eš­te ne­má kon­krét­ne plá­ny na jej im­ple­men­tá­ciu. Zvyš­ných 40% opý­ta­ných fi­riem zatiaľ 3D tlač ni­ja­ko ne­rie­ši a nep­lá­nu­je ju v rám­ci svoj­ho biz­ni­su vy­užiť.

 

Na čo fir­my 3D tlač vy­uži­jú?

 

Pod­ľa re­por­tu sa uka­zu­je, že 3D tlač sa stá­va dô­le­ži­tou tech­no­ló­giou v ob­las­ti vý­sku­mu a vý­vo­ja, vzde­lá­va­nia a aj vý­ro­by, pričom prevažne sa jedná o veľké podniky. Vyso­ké per­cen­to podnikov, kto­ré zva­žu­jú na­sa­de­nie aditívnej výroby poukazuje na to, že manažment spo­loč­nos­tí si je ve­do­mý, aké prí­no­sy by im moh­la troj­roz­mer­ná tlač po­núk­nuť, a pre­to nech­cú tú­to tech­no­ló­giu ig­no­ro­vať.

 

Na čo sa v sú­čas­nos­ti 3D tlač vo fir­mách pou­ží­va? Ce­lých 73% opýtaných ho­vo­rí, že ju využíva na tes­to­va­nie no­vých ná­pa­dov a kon­cep­tov, 67 % ďalej využíva 3D tlač na vý­ro­bu pro­to­ty­pov v rám­ci vý­sku­mu a vý­vo­ja. Pro­to­typ vy­tvo­re­ný 3D tla­čou je to­tiž znač­ne lac­nej­ší, než keď sa vy­rá­ba kla­sic­kou ces­tou. Pomerne veľké percento respondentov, až 40%, vy­uží­va troj­roz­mer­nú tlač na vý­ro­bu di­elov pou­ží­va­ných or­ga­ni­záciou a 19% na pria­mu vý­ro­bu a pro­duk­ciu to­va­ru. Necelých 16 % na vý­ro­bu po­mô­cok pre za­mes­tnan­cov a kan­ce­lár­skych po­trieb a 14 % na tvor­bu náh­rad­ných di­elov pre zákazní­kov.

 

3D tlač tak do­ká­že us­po­ko­jo­vať veľmi špe­ci­fic­ké pot­re­by or­ga­ni­zá­cií, naj­mä vďa­ka mož­nos­ti lac­nej pro­duk­cie ur­či­té­ho sor­ti­men­tu v níz­kych sériách. Prá­ve v takýchto si­tuáciach je to­tiž kla­sic­ká vý­ro­ba zvy­čaj­ne veľ­mi dra­há a 3D tlač tak za­pĺňa existu­júci priestor.

 

Zdroj: ICT ma­na­žer

Späť na zoznam

október 9, 2014
Tím Go3D.sk